Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2013 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2013
Norrmejerier årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Höga foderpriser och en allt tuffare konkurrens i mejerikylen har inneburit att såväl de norrländska mjölkbönderna som Norrmejerier ställts inför utmaningar under året. Men vi har också sett hur starkt det norrländska stödet är och hur viktigt lokalproducerat är här i norr.

Sidinnehåll

Verksamheten
Året i korthet, 2
Ordförande har ordet, 4
Vd har ordet, 7
Marknad och trender, 11

Hållbarhetsredovisning
Norrmejeriers miljöarbete, 15
Norrmejeriers uppförandekod, 18
Norrmejeriers arbetssätt, 22

Ekonomi
Förvaltningsberättelse, 24
Resultaträkningar, 25
Balansräkningar, 26
Kassaflödesanalys, 28
Bokslutskommentarer, 29
Noter, 30
Revisionsberättelse, 34
Styrelse och revisorer, 36
Företagsledning, 38
Adresser, 38
Nyckeltal, 39

Läs hela årsredovsiningen som pdf