Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2014 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2014
arsredovisning-2014-nyhet.jpg

Årsredovisning 2014

En turbulent världsmarknad och förändrade konsumtionsmönster har under året satt stor press på de norrländska mjölkbönderna och Norrmejerier som mejeriförening. Vi har sammantaget under året klarat att hålla avräkningspriset på en god nivå, men i slutet av året har läget blivit alltmer osäkert med ett europeiskt mjölköverskott som även påverkar våra norrländska
mjölkproducenter.

Innehåll

Verksamheten
Året i korthet, 2
Ordförande har ordet, 4
Vd har ordet, 7
Marknad och trender, 11

Hållbarhetsredovisning, 15

Ekonomi
Förvaltningsberättelse, 23
Resultaträkningar, 25
Balansräkningar, 26
Rapport över förändring i eget kapital, 28
Kassaflödesanalys, 29
Bokslutskommentarer och noter, 30
Revisionsberättelse, 35
Styrelse och revisorer, 36
Företagsledning, 38
Adresser, 38

Läs hela årsredovsiningen som pdf