Error: Object reference not set to an instance of an object. Hållbart lantbruk - Norrmejerier: Gör gott
Start / Hållbart lantbruk
korHallbartLantbruk.jpg

Hållbart lantbruk

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Det leder även till bättre resurshantering och att korna har det bra, vilket i förlängningen ger en mjölkråvara av hög kvalitet. Vi och våra ägare, de norrländska mjölkbönderna, ställer därför höga krav på hur lantbruksföretagen drivs. I det här avsnittet kan du läsa om hur vi arbetar med att säkerställa att kraven följs.

Norrgården – ett norrländskt kvalitetssäkringssystem

Alla våra mjölkgårdar är anslutna och reviderade enligt kvalitetssäkringssystemet Norrgården.  Det är Norrmejeriers eget kvalitetssäkringssystem anpassat till våra norrländska förhållanden.  Genom att följa standarden i Norrgården visar våra mjölkbönder att man bedriver ett jordbruk som tar hänsyn till livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. Norrmejerier ställer det som krav för att få leverera mjölk till mejeriet. 


I Norrgården ingår i princip alla regler och branschpolicys som Norrmejeriers mjölkbönder ska förhålla sig till. Syftet med standarden i Norrgården är att kunna garantera:


- Mjölkkvalitet
- Livsmedelssäkerhet
- Djuromsorg 
- Miljöansvar


Uppföljning

Alla våra gårdar genomgår minst en gång under en 2-årsperiod en revision enligt kvalitetssäkringssystemet Norrgården. Revision av gårdarna utförs av personal anställda av Norrmejerier eller av extern revisor.