Norrmejerier - toppbild

Verksamhetspolicy

Norrmejerier ska skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland genom att vi tillgodoser konsumenternas och kundernas önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. Vi gör gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.

Vi ska i vårt arbete ha som utgångspunkt kunders samt konsumenters krav och förväntningar samtidigt som vi ska förvissa oss om att vi följer samhällets legala krav etiska normer och andra krav som berör vår verksamhet.

Vi ska tillsammans verka för att skapa ett arbetsklimat som genomsyras av glädje, stolthet och flexibilitet. Vi ska dagligen arbeta med ständiga förbättringar som involverar och engagerar samtliga medarbetare. Varje ledare ska på ett personligt, aktivt och synligt sätt driva den processen.

Vi ska i hela vår verksamhet, genom tydliga mål och med bibehållen affärsmässighet, verka för en långsiktig hållbar produktion, distribution och försäljning.

Vi ska i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete tillgodose livsmedelssäkerhet samtidigt som vi ska erbjuda goda och så naturliga produkter som möjligt.

Vi ska i vårt arbete använda ett systematiskt angreppsätt för att förebygga bränder, föroreningar, arbetsmiljöfaror, skador, ohälsa samt energislöseri.

Vi ska ta största möjliga miljöhänsyn samt arbeta aktivt med energibesparingar, transportoptimeringar, kemikaliehantering och avfallsåtervinning.

Vi ska beakta livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö, energiprestanda och arbetsmiljö vid investeringar.

Vi ska vara certifierade inom FSSC 22000, ISO 14001, ISO 50001 samt KRAV för ekologiska produkter. Alla våra mjölkleverantörer ska vara certifierade enligt Norrgården som är ett kvalitetssäkringssystem för norrländsk mjölkproduktion där hänsyn tas till mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.

Vi ska ha en uppförandekod som på ett överskådligt sätt sammanfattar våra viktigaste regler och riktlinjer.

Vårt kommunikationsarbete ska bidra till företagets affärsutveckling. Vår interna och externa kommunikation ska präglas av en öppen dialog samt förmedla våra värderingar och vårt regionala engagemang.