Till Norrmejerier startsida

Hållbart Norrland

Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att värna såväl en ekonomisk, som social och miljömässigt hållbar utveckling. Genom fokus på medlemmarnas lönsamhet säkras en långsiktig och hållbar mjölkproduktion i Norrland med öppna  landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen i såväl landsbygd som i den mejerinära verksamheten. Norrmejerier har satt miljömål som sträcker sig till 2020 och ett viktigt steg är att hållbarhet, miljö och klimat numera är djupt förankrat i beslutsprocessen och strategisk affärsinriktning.

Hållbarhetsrankning

Norrmejerier klättrar i Sustainable Brand Index, hållbarhetsrankning och hamnar på plats 5 av 42 svenska livsmedelstillverkare och plats 18 av 265 svenska varumärken.

Den höga positionen är ett bevis på ett långsiktigt och målmedvetet förbättringsarbete i avsikt att spara på miljö och ändliga resurser.

Systematisk minskning av miljöpåverkan

Normejerier bedriver ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för minskad miljöpåverkan från användning av energi och kemikalier, transporter och alstring av avfall. Att bidra till en hållbar utveckling är utgångspunkt i beslut om Norrmejeriers miljö- och energimål.

Energianvändning

Norrmejerier strävar efter att vara oberoende av fossila bränslen och minska förbrukningen av samtliga energislag. Under 2016 har externa inköp av energi till våra verksamheter minskat med 4 GWh, vilket motsvarar en minskning med 7,4 procent. Minskningen är tack vare ökad biogasproduktion vid Umeå mejeri och mer utvunnen energi från återvinning i värmepump.

Se årsredovisning för mer om Hållbarhetsarbetet

Vårt miljömål

Miljömål Norrmejerier 2016-2020 för en hållbar utveckling genom hållbar livsmedelsproduktion i hela värdekedjan från hage till mage med livscykelperspektiv.

Läs mer här