Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers hållbara lantbruk

Norrmejerier bedriver ett långsiktigt arbete för en hållbar mjölk- och mejeriproduktion med en levande landsbygd, öppna landskap och en biologisk mångfald.

Hållbarhetsarbete vid Norrmejeriers mjölkgårdar bedrivs utifrån lagkrav och förväntningar från exempelvis kunder och det omgivande samhället.

Arbetet innebär en strävan om små och stora förbättringar. Mjölkproduktion är en del av det naturliga kretsloppet och tillför betydelsefulla och positiva värden till vår gemensamma livsmiljö, såväl i ett lokalt som globalt perspektiv.

Speciellt för den norrländska mjölkproduktionen är vallodling och betande kor på relativt små och uppdelade åkerarealer, vilket gynnar både växter och djur.

En kvadratmeter naturbetesmark i Norrland kan innehålla över 40 olika växtarter, vilket är de mest artrika naturtyper man känner till.

Genom att välja Norrmejeriers produkter bidrar konsumenter till att hålla det norrländska odlingslandskapet öppet.

Varje år håller de norrländska mjölkböndernas kor cirka 46 000 hektar motsvarande 64 430 fotbollsplaner öppna.

För att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse antagit en hållbarhetspolicy som från 2017 är implementerad i Norrgården som är Norrmejeriers kvalitetssäkringssystem.

Hållbarhetspolicyn uppmanar till miljöförbättrande åtgärder inom nio miljökvalitetsmål där mjölkproduktion har störst inverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Norrmejerier & biologisk mångfald

Ett kunskapsunderlag om växter och fåglar på norrländska mjölkgårdar.

Ladda ned PDF

Så hjälper kossor den rödlistade Storspoven

Hur kan en norrländsk filtallrik hjälpa hotade fåglar som Storspoven? I Norrmejeriers podd, där det första avsnittet handlar om den hotade Storspoven, möter du mjölkbonden Stellan i byn Västra Spöland. På hans mark betar kossor så att Storspoven trivs och kan lägga ägg.

Lyssna här

Norrgården®

Norrländska mjölkbönder som är aktiva är certifierade i ett regelverk som är en norrländsk kvalitetsstämpel.

Norrgården® - norrländsk kvalitetsstämpel