Till Norrmejerier startsida

Miljömål 2020

Norrmejerier har infört klimatmål att minska koldioxidutsläpp från produktion, förpackningar och transporter och kretsloppsmål att förädla rötrester från biogasanläggningen vid Umeå mejeri till biogödsel. 

Transporter

Utsläppen av koldioxidekvivalenter (CO2e) ska minska med 70 procent från våra transporter till år 2020 med 2014 som basår.

Förpackningar

För att sätta ett mål behöver vi först utreda nuläget vad gäller CO2e-utsläpp från våra förpackningar och vilka påverkanskriterier som vi ska mäta och hur stor reduktion som är möjlig att uppnå.

Energi och vatten

Produktionen ska vara oberoende av fossila bränslen. Förbrukningen av energi respektive vatten ska minska med 20 procent jämfört med basår 2011. Utsläppen av CO2e från energiförbrukningen ska minska.

Kretsloppsmål

Avfallet från mejeriproduktionen ska hanteras så att kretsloppet sluts, en cirkulär ekonomi skapas och avfallshanteringen blir hållbar både ekonomiskt och miljömässigt.

Avfallsmål

Andelen avfall som återvinns ska vara minst 20 procent 2020. Andelen avfall i förhållande till produktionsvolymen ska minska.

Hållbart lantbruk

Vi ska bidra till ett rikt odlingslandskap och främja ett rikt växt- och djurliv. Vi ska tillsammans medverka till att utsläpp av växthusgaser från gårdarna minskar från energiförbrukning och bränslen.

Årsredovisning

Norrmejeriers årsredovisning ger en fördjupning kring företagets mål, resultat och hållbarhetsarbete.

Läs mer