Till Norrmejerier startsida

Vad är Norrmejerier?

Norrmejerier är de norrländska mjölkböndernas egen mejeriförening. Norrmejerier förädlar de norrländska mjölkböndernas mjölkråvara till mejeriprodukter med unik kvalitet och norrländska mervärden. 

Kretsar

Norrmejeriers medlemmar delas in i tio geografiska kretsar. Kretsarna utgör basen i medlemsorganisationen, och på kretsmötet diskuteras föreningens verksamhet. Vid ordinarie kretsmöte, normalt i mars månad, väljs fullmäktige till föreningsstämman, kretsråd och kretsens valberedning. Även ledamot till stämmovalberedningen nomineras. Därutöver sammanträder kretsen/kretsråden vid behov. Styrelsen bjuder in till informations/ägarmöten när detta anses nödvändigt.

Föreningsstämma

Norrmejerier har en ordinarie årlig föreningsstämma. Stämman hanterar sedvanliga frågor tillhörande en föreningstämma.  Stämman väljer föreningens styrelseledamöter, revisorer och stämmovalberedning. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter föreningsstämman utser styrelsen inom sig ordförande och vice ordförande.

Fullmäktigekonferenser

Fullmäktigekonferens är styrelsens rådgivande organ/bollplank och består av fullmäktige, valberedningen och revisorer. Vid fullmäktigekonferens diskuteras gemensamma frågor som är angelägna inom föreningen och ägarfrågor. Styrelsens frågeställningar till fullmäktigekonferens bereds ofta av fullmäktigekonferensens presidium och utsedda arbetsgrupper. Resultatet av diskussionerna blir därefter en del i styrelsens beslutsprocess.

Norrmejeriers styrelse

Norrmejeriers styrelse verkar för föreningens och medlemmarnas bästa, nu och i framtiden. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som föreningsstämman fattat, arbeta med strategifrågor samt representera föreningen i olika sammanhang. Norrmejeriers styrelse tillsätter även vd. 

Företagsledning

Företagsledningen leds av verkställande direktören, vd. Företagsledningen består av chefer på den högsta nivån i föreningen som har det dagliga ansvaret att sköta företaget och driva föreningens verksamhet enligt uppsatta mål.

Föreningslagen

Som ekonomisk förening följer Norrmejerier lag om ekonomisk förening, vilken redovisningsmässigt till stora delar överensstämmer med lagstiftningen för aktiebolag.

Ägaruppdrag

Norrmejeriers ägaruppdrag är att främja mjölkgårdens lönsamhet och trygga avsättningen av medlemmarnas mjölkråvara idag och imorgon.

Affärsidé

Norrmejerier ska tillgodose konsumenternas och kundernas önskemål om färska, lokalproducerade och unika mejeriprodukter av utmärkt kvalitet och smak och därmed skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland.

Vision

Norrmejerier gör gott för Norrland. Ett levande Norrland som vi kan vara stolta över! Vi gör mjölkbaserade produkter av utmärkt kvalitet och smak.  Norrmejerier agerar med ett långsiktigt och hållbart perspektiv i hela värdekedjan från hage till mage. Norrmejerier gynnar den norrländska regionen genom att skapa arbetstillfällen, öppna landskap och kortare transportsträckor av livsmedel.

Övergripande mål

Norrmejerier ska vara ett självständigt och lönsamt mejeriföretag som gör gott för Norrland och därmed för oss själva. Långsiktigt hållbarhetsarbete, såväl finansiellt, socialt och ekologiskt ska genomsyra hela verksamheten. För oss är hållbarhet en förutsättning för långsiktig lönsamhet. För att nå våra övergripande mål krävs solid finansiering, konkurrenskraftig ägaravkastning och stabil invägning av mjölk.

Gör gott

Gör Gott är ett sätt för oss att samla den kedja av insatser som bygger vår verksamhet och gynnar vår region. Som mejeriföretag gör vi gott genom att erbjuda konsumenter färska, attraktiva och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. Våra mjölkproducenter gör gott genom att vårda de norrländska landskapen, skapa arbetstillfällen och ta fram en högklassig råvara. Våra konsumenter, gör gott genom ett aktivt val i mejeri- och osthyllan. Detta samarbete, från hage till mage, skapar förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland och bidrar till att vi kan hålla Norrland levande.

- Detta är Gör Gott.

Gör gott för Norrland

Gör gott för Norrland har många betydelser, inte bara för jobben, det öppna landskapet och att verka för livskraftiga bygder.

Läs mer