Till Norrmejerier startsida

Norrgården® är vår norrländska kvalitetsstämpel

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Det leder även till bättre resurshantering och att korna har det bra, vilket i förlängningen ger en mjölkråvara av hög kvalitet. Våra ägare, de norrländska mjölkbönderna, ställer därför höga krav på hur lantbruksföretagen drivs. Så här arbetar vi med att säkerställa att kraven följs

Norrgården® – ett norrländskt kvalitetssäkringssystem

Norrmejerier har ett eget kvalitetssäkringssystem Norrgården®. I detta regelverk finns allt som medlemmarna ska förhålla sig till för att bli godkänd som leverantörer av mjölkråvara till Norrmejerier.

I kvalitetssäkringssystem Norrgården® har implementerats tillämplig lagstiftning som berör djurhållning, mjölkproduktion, miljö och växtodling. LRF Mjölks branschpolicy och branschriktlinjer för ”Hygienisk mjölkproduktion” är också tydligt inarbetade i regelverket. Norrmejeriers egna leverans- och kvalitetsregler för en god mjölkråvara utgör en central del i kvalitetssäkringssystemet. I avsikt att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse även antagit en hållbarhetspolicy som utgör en viktig hörnsten i Norrgården®.

Eftersom det i synnerhet inom miljölagstiftningen men även i annan lagstiftning förekommer en rad regler för olika delar av landet, finns det i Norrgården® enbart de regler som gäller för den norrländska växtodlingen och djurhållningen. Detta skapar en tydlighet för våra medlemmar.

Syftet med reglerna i kvalitetssäkringssystemet Norrgården® är att kunna garantera: god mjölkkvalitet, hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar.

En egenkontroll av kvalitetssäkringssystemet Norrgården® ska utföras av medlemmarna och sändas in till Norrmejerier årligen. Varje gård kommer i normalfallet revideras minst en gång vart annat år av Norrmejerier och/eller oberoende certifieringsorgan. För de gårdar som inte hade några avvikelser vid den föregående revisionen kan revisionsperiod utökas till att vara tre år.

Upptäck mer