Till Norrmejerier startsida

Norrgården® är vår norrländska kvalitetsstämpel

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Det leder även till bättre resurshantering och att korna har det bra, vilket i förlängningen ger en mjölkråvara av hög kvalitet. Vi ställer därför höga krav på hur våra gårdar drivs. Så här arbetar vi med att säkerställa att kraven följs.

Kor vid älven

Norrgården® – ett norrländskt kvalitetssäkringssystem

Norrmejerier har ett eget kvalitetssäkringssystem Norrgården®. I detta regelverk finns allt som gårdarna ska förhålla sig till för att bli godkänd som leverantörer av mjölkråvara till Norrmejerier.

Kvalitetssäkringssystem Norrgården® omfattar lagstiftning som berör djurhållning, mjölkproduktion, miljö och växtodling. LRF Mjölks branschpolicy och branschriktlinjer för ”Hygienisk mjölkproduktion” likväl som Norrmejeriers egna leverans- och kvalitetsregler för en god mjölkråvara utgör  centrala delar av kvalitetssäkringssystemet. I avsikt att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse även antagit en hållbarhetspolicy som utgör en viktig hörnsten i Norrgården®.

Syftet med reglerna i kvalitetssäkringssystemet Norrgården® är att kunna garantera: god mjölkkvalitet, hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. 

En egenkontroll av kvalitetssäkringssystemet Norrgården® ska utföras av gårdarna och sändas in till Norrmejerier årligen. Varje gård kommer i normalfallet revideras minst en gång vart annat år av Norrmejerier och/eller oberoende certifieringsorgan. För de gårdar som inte hade några avvikelser vid den föregående revisionen kan revisionsperiod utökas till att vara tre år.


Upptäck mer