Till Norrmejerier startsida

Mjölkgården, mejeriet och klimatet

Vi är övertygade om att Norrmejerier och norrländsk mjölkproduktion är en del i lösningen för en klimatomställning. Vi har unika förutsättningar i Norrland med ljusa sommarnätter, god vattentillgång och ett klimat som lämpar sig för vallodling och därmed mjölkproduktion. Vallen lagrar in koldioxid i sina stora rotsystem och sänker därmed klimatavtrycket från mjölken.

Norrmejerier växlar upp sitt klimatarbete och under 2022 blev våra klimatmål godkända enligt Science Based Targets, det innebär att de är i nivå med Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning.   

Mjölkgårdarna

Den största delen av mjölkens klimatavtryck kommer från produktionen på gården. Det är också där den största delen av miljönyttan sker. Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Ser man på mjölkgårdens totala utsläpp av växthusgaser kommer den största delen, ca 50%, från  kornas fodersmältning , därefter kommer utsläppen från foderproduktionen.  Men de norrländska gårdarna har även positiv inverkan på klimatet! Vallodlingen som sker på en stor del av den norrländska åkermarken har en viktig funktion för kolinlagring. Vallens stora rotsystem bilder koldioxid i marken. Att man inte plöjer varje år gör också att man minskar frisläppandet av koldioxid och bidrar till mindre drivmedelsförbrukning. I åkerkanter och på naturbetesmarker finns en mångfald av arter av både växter och djur som är viktiga för den biologiska mångfalden. Flera gårdar har även egna biogasanläggningar och solpaneler på taken.

Under 2021 och 2022 genomförde alla Norrmejeriers gårdar klimatberäkningar genom Klimatkollen (läs mer här). Det har gett oss viktig information och en grund för det fortsatta arbetet med att minska klimatavtrycket samtidigt som vi bibehåller öppna landskap och en hög biologisk mångfald. Vårt klimatmål för gård är att vi ska minska avtrycket med 25% till 2031 men basår 2021.   

Utsläpp av metan

Jordbruket står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgasen metan. För att förstå mejeriproduktionens klimatpåverkan behöver vi dock ta hänsyn till både utsläpp och upptag av klimatpåverkande gaser. Läs mer här.

Mejerierna

Våra klimatmål kopplade till vår egen verksamhet, dvs mejerierna, kontor, tjänsteresor och intransporter är godkända enligt Science Based Targets och innebär en minskning av utsläppen med 42% till 2031 (basår 2021). För att nå dit jobbar vi bland annat med att energieffektivisering och att byta till 100% förnybar energi i hela vår verksamhet. Vi ligger idag på 99%.

Vi har också stort fokus på att minska svinn och hushålla med vattnet.

Vid Umeå Mejeri har vi dessutom en egen biogasanläggning. I den omhändertar vi bi- och överskottsprodukter i vår produktion. Genom att röta dem får vi ut energi i form av biogas som vi använder i våra anläggningar. På så sätt blir vi mer självförsörjande med energi och restprodukter och avlopp blir en tillgång istället för en miljöbelastning. Biogasanläggningen förser mejeriet med ca 1/3 av den energi som går åt i produktionen.

Upptäck mer