Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers pensionsstiftelse

Norrmejeriers pensionsstiftelse, org.nr 894003-8840, har till ändamål att trygga pensionsutfästelser som gjorts av Norrmejerier ekonomisk förening till dess anställda eller efterlevande.

Syfte

De pensionsåtaganden som tryggas i pensionsstiftelsen är förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP-avtal. Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar de arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar inte detta ansvar och betalar heller inte ut pension. Pensionsstiftelsens tillgångar utgör säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser.

Organisation och styrning

Pensionsstiftelsens verksamhet handhas av en styrelse som är ytterst ansvarig för stiftelsens organisation och förvaltning. Inom ramen för styrelsens riktlinjer och anvisningar ansvarar verkställande tjänsteman för pensionsstiftelsens löpande förvaltning.

Redogörelse för investeringsstrategi

I enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska en pensionsstiftelse, som avses i 9a § första stycket, offentliggöra viss information gällande dess investeringar från 10 juni 2019.

Stiftelsen investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, dels direkt men även indirekt genom värdepappersfonder. Stiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. på grund av:

1. Att Stiftelsens inflytande i aktier som handlas på en reglerad marknad i princip är obefintlig
2. Att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen

De aktier och fonder som Stiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå i linje med Stiftelsens investeringsstrategi på medellång och lång sikt. 

Ekonomi

Per årsskiftet 2019 uppgick marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar till ca 87 mkr och pensionsskulden till ca 88,2 mkr. Norrmejerier ekonomisk förening garanterar gapet genom egen balansräkning.

Information på begäran

En pensionsstiftelse är skyldig att, på begäran av den som stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen, kostnadsfritt lämna information om stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt information i ovan beskrivning.

Förfrågan görs till verkställande tjänsteman på nedan angivet telefonnummer.

Kontaktuppgifter

Adress:
Norrmejeriers pensionsstiftelse
c/o Norrmejerier ekonomisk förening
Box 1313
901 23 Umeå
Telefon: 070-553 8155

Pensionsstiftelsen är registrerad I Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbotten och Finansinspektionen.

 

Gör gott för Norrland

Vi sticker ut hakan lite när vi säger att vi inte är ett vanligt företag, eftersom vi har som mål att Göra gott för Norrland och vi vill ha dig med i laget: Tillsammans gör vi gott!

Ta reda på mer om Gör gott